Kronológia 1944. január 1-7.

1944. január 1., szombat

Vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes cikke a Magyar Katona Újságban. „A háború vége semmi esetre sem tőlünk függ, mint ahogy nem függött tőlünk annak idején a kezdete sem. (…) Éppen olyan kevéssé függ tőlünk a béke elérése. (…) Az ilyen nemzeti erőket felőrlő békevágy által elpusztulnánk (…) ha bátran kitartunk, mindent megnyerhetünk. (História: Az 1944. év históriája. A továbbiakban: Hist.)


Az MTI hosszú sorozatban közli Hitler újévi beszédét.

„.. meggyőződéssel jelentem ki a német nép előtt, hogy bárhol (olvashatatlan szöveg) is hajtsák végre a szövetségesek a partraszállásukat, méltó fogadtatásban lesz részük. A német katona e küzdelem sorsdöntő jelentőségének tudatában itt is meg fogja tenni kötelességét. Az ilyen világrészekre kiterjedő hatalmas és szörnyű harcban elkerülhetetlen, hogy az egyes ember fizikai megterhelése az elviselhetőség határáig terjed, sőt azt néha túl is lépi. (…) A nemzeti szocialista államvezetésnek éppen ezért eltökélt szándéka, hogy ezt a harcot végső következményéig a legnagyobb fanatizmussal végigküzdi.


Vízállásjelentés. A Duna Budapestig árad, lejjebb apad. Igen alacsony vízállású.


(ifj.) Horthy Miklós követ újévi rádióüzenete a dél-amerikai magyarokhoz:

„Hirdessétek a magyarságról, hogy fajtájának életereje a mai súlyos körülmények közepette sem tört meg, ámbár kemény megpróbáltatások között élünk.”


A Kormányzó Úr Őfőméltóságánál Újév napjának délelőttjén kihallgatáson jelent meg dr. Kállay Miklós m.kir. miniszterelnök, aki az egész nemzet és a m.kir. kormány szerencsekívánatait tolmácsolta.

A kormányzat 1944. január 1-jén megbízta ifjabb Horthy Miklóst (a már 1942 óta működő) „kiugrási iroda” vezetésével. A kis létszámú iroda hivatalosan a külföldi magyarok hazatelepítésével, valamint a háború után várható gazdasági és társadalmi változások elemzésével foglalkozott. A valóságban a németellenes körökkel és a szövetséges erőkkel való kapcsolattartással, valamint a német megszállás után a zsidók kormányzói mentesítésével foglalkoztak. Ifj. Horthy Miklós részt vett egy „nemzeti középkormány” létrehozására irányuló kísérletben, és felvette a kapcsolatot a Magyar Front ellenzéki köreivel, s megkísérelte a kapcsolatfelvételt a jugoszláv partizánokkal.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ifjabb_Horthy_Mikl%C3%B3s
http://lexikon.katolikus.hu/K/kiugr%C3%A1si%20iroda.html

1944. január 2., vasárnap

Ezerkétszáz nevelőapja van két hadiárvának

A Csáktornyai textilgyár 1200 munkása a bajtársi szolgálat céljaira munkabérének fél százalékát ajánlotta fel. Az összegyűlt pénzből ott segítettek, ahol leginkább szükség volt reá. A gyár munkásai közül számosan bevonultak. Két munkás a harctéren hősi halált halt. A munkástábor a most hősi halott Vukovics József és Hren Jószef munkástársuk egy-egy gyermekét karácsonykor ünnepélyesen örökbe fogadta. A munkásság a kétéves kisfiúkat tanult szakmunkásnak kívánja kiképezni.


Második napja tart a bombázás Berlinben, a szövetséges légierő két napon át szórja a bombákat a városra.

http://nemet_sorstragedia.lorincz-veger.hu/terrorbombazas_berlin
http://www.firebynight.co.uk/B%20of%20B%203.html


Megindult a belpolitikai élet

A belpolitikában az új esztendőben változatlan élénkség tapasztalható. A kormányzati munka egy percig sem szünetelt, sőt a törvényhozást is foglalkoztatja a kormány.

A kormány tagjai a Szilveszter-estet együtt töltötték Kállay Miklós miniszterelnöknél. A miniszterelnök és felesége vacsorán látták vendégül a kormány valamennyi tagját. Újév napján Lukács Béla miniszter, a Magyar Élet Pártjának országos elnöke, Bárczay Ferenc titkos tanácsos, a MÉP pártvezér-helyettese és Kölcsey István országos ügyvezető alelnökök keresték fel a miniszterelnököt és a kormánypárt nevében szerencsekívánataikat fejezték ki Kállaynak.

Az érdemleges kormányzati és politikai tevékenység hétfőn kezdődik meg. A kormány gazdasági miniszterei és államtitkárai a pénzügyminisztériumban értekezletet tartanak. E héten zajlik a Sándor palotában 1944 első minisztertanácsa. Kedden ülés tart a felsőház és a képviselőház egyeztető bizottsága. Az egyeztető bizottság jelentését szerdán úgy a felsőház, mint a képviselőház elé terjesztik.

Értesülésünk szerint a közel jövőben ülést tart az országgyűlés két házának külügyi bizottsága. Úgy a felsőház, mint a képviselőház külügyi bizottsága előtt Ghyczy Jenő külügyminiszter beszámol az általános helyzetről. Természetszerűen a külügyminiszter beszédét általános érdeklődés előzi meg.

Ezen a héten értekezletet tart a független kisgazdapárt is Tildy Zoltán elnöklete alatt. Az értekezleten Tildy Zoltán nagyobb beszédben számol be az elmúlt év eseményeiről és felvázolja az újesztendő politikai programját és munkarendjét. Az értekezleten Varga Béla, a polgári tagozat elnöke és Nagy Ferenc, a gazdatagozat elnöke is felszólalnak.

A napokban vezetőségi értekezletet tart a Szociáldemokrata Párt is. Az értekezleten, amelyen Peyer Károly elnököl, megállapítják az 1944. évi munkarendet.

http://www.huszadikszazad.hu/1944-januar/politika/megindult-a-belpolitikai-elet

1944. január 3., hétfő

A közellátásügyi miniszter rendelete szerint 1944-ben a férfiak egy, a nők két pamutból, műselyemből való felsőruhát vásárolhatnak. Alsóruhából három rendet, női harisnyából kilenc párat, egyéb zokniféleségből férfiak és gyermekek hat-hat párat, nők három párat vásárolhatnak. (Hist.)


Hatalmas vasúti baleset történik Spanyolországban: egy alagút belsejében három vonat ütközik össze Torre del Bierzo falunál a spanyolországi El Bierzo régióban, León közigazgatási területen.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Torre_del_Bierz%C3%B3-i_vas%C3%BAti_baleset


A Virradat idézi Hitler kiáltványát a német néphez: „A nemzetközi zsidóság provokálta ki a zsidóság európai kiirtását!”

http://epa.oszk.hu/02400/02440/00001/pdf/EPA02440_virradat_1944_01.pdf

1944. január 4., kedd

Megkezdődik az Operation Carpetbagger szövetséges hadművelet, az ellenállási mozgalmak fegyverekkel és utánpótlással való ellátása Olasz- és Franciaországban.

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Carpetbagger


Polgármesteri rendelettel szabályozzák Budapesten a világítási célokra használt petróleum jegyre történő kiadását. A sötétségre való tekintettel januárban egy szelvényre két liter, februárban már csak másfél, míg március hónapra csak egy liter petróleum adható ki az erre kijelölt helyeken.

http://hu.wikipedia.org/wiki/1944


A szovjet csapatok átlépik a szovjet-lengyel határt.


Olaszországban az 5. brit hadsereg támadást indít a Monte Cassino kolostornál elhelyezkedő német állások ellen

http://www.mult-kor.hu/kereses.php?event_today[day]=4&event_today[month]=1&limit=100&target=event_today

1944. január 5., szerda

Globocnik 1944. január 5-i jelentése szerint a treblinkai haláltáborból 2910 kg aranyat, 18 734 kg ezüstöt, 16 ezer karát értékű gyémántot és 7 millió amerikai dollár értékű készpénzt szállítottak Németországba. (Idézi Karsai László: Táborok, haláltáborok c. írásában.)


Európa államai és a közelgő invázió (MTI Házi tájékoztató)

Karl Ludwig Schmitt, a Német Távirati Iroda munkatársa, aki most fejezte be franciaországi körútját, arról számol be, hogy (…) nem szabad lebecsülni a francia titkos hadsereg jelentőségét, valamint a rendelkezésre álló fegyvereket. (…)  A németek egy „ál-invázióval” azt akarják elérni, hogy ezek a hazafiak kiálljanak nyílt színre. (…) A másik célja a németeknek az ál-invázióval, hogy ürügyet találjanak ama tervük végrehajtására, hogy a szövetséges támadás idejére gyűjtőtáborokba szállíthassák a 15 és 65 év közötti férfiakat.


A Reuter jelenti, hogy a Daily Telegraph feltételezése, hogy a németek elvesztették volna Bulgária feletti ellenőrzésüket, kissé elsietett.

(Miután Románia 1944. augusztus 23-án átállt a szövetségesek oldalára, nyilvánvalóvá vált a bolgár kormány számára, hogy a szovjet haderő Bulgária felé. Szeptember 2-án új bolgár kormány alakult, mely visszahívta a bolgár csapatokat a jugoszláviai bolgár megszállási övezetből és kijelentette, hogy nem tekinti Bulgáriát az Egyesült Királysággal és az USA-val hadban állónak (a Szovjetunióval Bulgária eleve nem állt hadban).  A Szovjetunió szeptember 5-én hadat üzent Bulgáriának és Vörös Hadsereg betört ez országba. A bolgár kormány békekötést javasolt, megszakítva minden kapcsolatot Németországgal, majd utasítást adott a bolgár haderőknek, hogy ne álljanak ellen az országba behatoló szovjet csapatoknak. Ez meg is történt szeptember 8-án, amikor a szovjet csapatok átlépték a bolgár határt. A szovjet behatolással egy időben hatalomváltás történik Szófiában, letartóztatták a kormányt és a kiskorú cárt helyettesítő kormányzótanács tagjait. Az 1944. szeptember 9-i államcsíny után a Hazafias Front került hatalomra. Az új kormány kivonta a bolgár csapatokat a Jugoszláviától és Görögországtól 1941-ben visszaszerzett területekről, hadat üzent Németországnak, így Bulgária a szövetségesek oldalán folytatta szerepvállalását a világháborúban, egyes bolgár alakulatok részt vettek a dél-dunántúli harcokban is.)

Hitler szövetségesei közül csak Bulgária tagadta meg a bolgár állampolgárságú zsidók (kb. 50 ezer fő) deportálást Németországba. Hitlernek mindössze annyit sikerült elérnie, hogy a bolgár nemzetgyűlés elfogadta az úgynevezett Nemzetvédelmi törvényt, mely szerint a korábban a bolgár elittel elvegyült tehetősebb zsidó rétegnek ki kellett költöznie Szófiából, továbbá minden izraelitának kötelező volt hordania a sárga csillagot (azoknak a zsidó származású állampolgároknak, akik harcoltak az első világháborúban, „csak” sárga keresztet kellett viselniük). A Jugoszláviától és Görögországtól visszaszerzett területeken 11363 fő zsidó azonban nem kapta meg a bolgár állampolgárságot, így a treblinkai haláltáborba deportálták őket.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bulg%C3%A1ria_t%C3%B6rt%C3%A9nelme#Bulg.C3.A1ria_a_m.C3.A1sodik_vil.C3.A1gh.C3.A1bor.C3.BAban

1944. január 6., csütörtök

Mozgósítják az 1. magyar hadsereget.

A Vörös Hadsereg 1943 végére megközelítette az Északkeleti-Kárpátokat, ezért 1944. január 6-án mozgósították a magyar királyi 1. hadsereget. A Náday István vezérezredes parancsnoksága alatt álló, a 16. és 24. gyaloghadosztályból, valamint az 1. és 2. hegyidandárból álló hadsereg kezdetben kifejezetten a magyar határ védelmére vonult fel. A mozgósítás, a VI. és IX. hadtest közigazgatási területéről 1944. március 19. után is folytatódott, a hónap végére a kijelölt seregtestek befejezték a felvonulást. A hadsereg-parancsnokság 29-én indult útra Munkácsra és ott vette át a négy seregtest feletti közvetlen vezénylést.

A Keleti-Kárpátok védelmére az 1940. évi második bécsi döntéstől, az Északkeleti-Kárpátokéra a Szovjetunió elleni háborúba történő 1941-es bekapcsolódástól készült a magyar hadvezetés. Az eredményes védelem érdekében építették ki az Árpád-vonalat. A munkálatokat az 1940 őszén felállított Erődítési Parancsnokság irányította. A fő védővonalnak szánt Árpád-vonal a határtól néhány km-rel beljebb, a domborzatot követve húzódott. Egy-egy nagyobb város és a hágókat lezáró erődök alkották fő támpontjait, amelyeket egyéb akadályrendszerek kötöttek össze. Előtte, a határvonal mentén épült ki a Szent László-állás. Galíciában, a román határ (a Cseremosz folyó) és a Lengyel Főkormányzóság határa (a San folyó) között létesítették a Hunyadi-állást. Arra szolgált, hogy a Galíciában harcoló erők ennek fedezetében húzódhassanak vissza a Kárpátokra.

1944. március közepétől az 1. hadsereg feladata lényegében változott meg. Be kellett tömnie azt a mintegy 200 km-es hadműveleti rést, amely a szovjet előretörés nyomán Csernovic és Tarnopol között a német védelemben kialakult. Új feladatának megfelelően március 28-án a Manstein vezértábornagy {I-361.} parancsnoksága alatt álló Észak-Ukrajna Hadseregcsoport kötelékébe lépett, április 1-jén megkezdődött átcsoportosítása Galíciába. 8-án Delatyn térségében a magyar alakulatok felvették a közvetlen harcérintkezést a szovjet csapatokkal.

http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/65.html


MTI jelenti: Folyó év január 5-ről 6-ra virradó éjszaka néhány ismeretlen nemzetiségű repülőgép szállt át az ország légterén. Az ország területére bomba nem esett.


Ripka csehszlovák külügyminiszter rádióbeszéde

London, január 6./Reuters/ MTI Házi tájékoztató

A csehszlovák külügyminiszter szerdán rádióbeszédet intézett Londonból a csehszlovák néphez s ezeket mondotta:

A németek elrendelték ama néhány csehszlovák zsidó sterilizálását, akik eddig elkerülték a lengyelországi "mészárlótáborokba” való elszállításukat. Ezek vagy vegyesházasságban élő zsidók, vagy olyan zsidó eredetűek, akiket  német közgazdaságra nézve hasznosaknak jelentettek ki. Ezeket most mind sterilizálni fogják, hacsak nem választják a Lengyelországba való elszállításukat, ahol a gázkamrák "teljes üzemmel” dolgoznak és kínoztatások és agyonlövetések vannak napirenden.

1944. január 7., péntek

A Magyar Távirati Iroda jelenti. Folyó évi január hó 7-én angolszász repülőgépek szálltak át országunk légterén. Az ország területére csak néhány bomba esett, kár nem történt.

http://www.huszadikszazad.hu/1944-januar/politika/rovidek-26262-26262-26262-26262-26262


MTI Rádiófigyelő – Bizalmas!

Svéd lap közli, hogy német körök lehetségesnek tartják, hogy a német hadsereg rövidesen visszavonulni kényszerül egész Oroszországból. Óriási orosz offenzíva bontakozik ki Leningrádtól egész a Fekete tengerig.


Magyar pilóták sikerei

A szövetséges haderő 48 db B-17-es, Lightning vadászok kíséretében Maribort bombázta. A kötelék berepült Nyugat-Magyarország fölé és több községet ért bombatámadás, jelentéktelen károkat okozva. A 2/1-es vadászszázadot bevetették, a Héjákkal felszerelt alakulat két bevetést repült, ellenséggel nem találkozott. Január 23-án éjjel ismét bombatámadás ért több községet. A károk elenyészők voltak. Január 31-én 17 db B-17-es Klagenfurt repülőterét bombázta. A magyar Héja vadászok ismét bevetésre kerültek, de ellenséggel most sem találkoztak.

http://www.pumaszallas.hu/pumak-es-a-tobbiek-a-2-vilaghaboruban/puma-tortenelem/90-harcok-naprol-napra-1944-majus-1944-oktober.html


Felkészülés a bombakárokra: tűzoltó-főparancsnokság

Az 1944. január 7-i 1 sz. tűzoltó-főparancsnoksági napiparancs a tűzszerészszolgálat ellátását szabályozta. Ennek alapján a tűzszerészeket bekövetkező légitámadás esetén lehetőleg nem vetették be tűzoltásra. A parancsban kerületenként felsorolták a tűzszerészek nevét és lakhelyét.

Az 1944. évben a fővárosi tűzoltó-főparancsnokságon  a következő szakosztályok dolgoztak:

1.) Közigazgatási és személyzeti szakosztály,
2.) Légoltalmi és építésügyi szakosztály,
3.) Műszaki és gazdasági szakosztály.

A segédhivatalban 6 beosztott dolgozott, és még 3 segédtiszt tartozott a tiszti állományba.

1944-ben a légoltalomra való felkészülés jegyében a fővárosi tűzoltóság szerállományába 3 tiszti gépkocsi, 32 db 2500 l/p-es úgynevezett „nagy Klöckner”, 32 db 1500 l/p-es „kis Klöckner”, 5 db 2000 l/p-es, 2 db 1700, 11 db 1500 és 4 db 1000 l/p teljesítményű gépjárműfecskendő tartozott. Ezek összteljesítménye 161.900 l/p volt. Nyolcszázas kismotorfecskendőből 136 darabot tudtak bevetni, 7 tolólétrájuk volt, míg a különleges szerek mennyisége a következőképpen alakult: szárazoltó 4 db, áramfejlesztő 2 db, műszaki mentőszer 2 db, tömlőszállító 7 db, habanyag szállító 1 db, kismotorfecskendő-szállító jármű 2 db, terepjáró 1 db, kéménytüzes jármű 9 db. Ezeken felül még 9 személygépkocsi, 23 sebesültszállító, 47 db különböző nagyságú tehergépkocsi, 496 db targonca tartozott a szerállományhoz. Tömlőkészletük elérte a 87.000  métert.

http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=bemutatkozas&contentid=az_elso_legitamadas


Táj- és népkutató tábor Ugocsa megyében

Teleki Pál és Györffy István javaslatára több helyen szerveztek az országban táj- és népkutató tábort, munkatábort. (Ma úgy mondanánk: falukutató vagy honismereti tábor.) Az első és egész megyére kiterjedő tábor azonban az Ugocsa megyében megszervezett volt.

A táborban való részvételre több budapesti egyetem hallgatója szabadon jelentkezhetett. Voltak közöttük képzőművészek, közgazdászok, gazdaságföldrajzosok stb. A kutatást egyéves elő- és felkészítő munka, kiképzés előzte meg, melyet Kovács Péter és Mádi (Hilscher) Zoltán végzett. Hetente két alkalommal tartottak a leendő kutatóknak felkészítő előadást.

Ugocsa megyében 1943. július 4–24., majd 1944. január 7–17-ig működött a kutató-gyűjtőtábor. Nagyszőlősön a ferences kolostorban volt a központ, innen indultak a falvakba, és ott is szálltak meg. A kutatás anyaga a Néprajzi Múzeum Archívumában található, számos korábbi kutatótábor anyagával egyetemben.

Több csoportban dolgoztak az egyetemi hallgató-kutatók. A tábort Tálasi István, Kovács Péter, Mádi Zoltán és Morvay Péter vezette.

http://www.magyarszemle.hu/cikk/20110706_k_kovacs_peter_emlekere


Zsidó javak nyomában

Mindaddig, amíg a Kállay-kormány volt uralmon, vita folyt arról, hogy a zsidó javak kit illetnek. 1943. január 19-én különbizottság indult a megszállt Nyugat-Európába Schedel Andor műszaki tanácsos vezetésével, hogy az egyes országokban leltárt vegyen föl a zsidó javakról. 1944. január 7-én a minisztertanács Krafft Frigyes Vilmost kormánybiztosnak nevezte ki a Harmadik Birodalomra és Nyugat-Európa megszállt részére kiterjedő hatáskörrel. Azt a különleges megbízatást kapta, hogy ügyeljen a zsidó javakra, és ha szükséges, vegye őket ellenőrzése alá.

http://mek.oszk.hu/11500/11506/html/4.brahamkotet1.htm